DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.06.2020 11:03:30 

Občanské sdružení "NA OBZORU o.s."

O aktivitách

 

-         Aktivity

          Od založení OS uskutečnilo naše sdružení zejména tyto kroky:

 

-         Získávání dostupných informací ohledně projektu a veškeré dokumentace, týkající se stávajících staveb a občanské vybavenosti.

-         Komunikace s  Magistrátem hl.m.Prahy spočívající v několika výzvách ke změně písemné verze usnesení zastupitelstva hl.m.Prahy do souladu s usnesením přijatým na zasedání.

-         OS se přihlásilo v řádném termínu  k územnímu řízení jako účastník tohoto územního řízení o umístění stavby nazvané „Obytný soubor Nad Modřanskou roklí“.

-         Podali jsme námitky proti oznámení o spojení územního a stavebního řízení, kdy nebyly splněny podmínky o územním plánování a stavebním řádu ve věci stavby dvou kompaktních trafostanic.

Jednání  se zástupci firmy Central Group, kde byly písemně předloženy naše požadavky. Od firmy Central Group jsme obdrželi návrh Dohody o spolupráci, který je zde uveden a který je ukázkou neústupnosti investora z jeho záměru. Ani po třech setkáních k žádné dohodě nedošlo.

   -       OS sepsalo a zorganizovalo petici proti plánované výstavbě, kterou  podepsalo

 přes 1214  obyvatel našeho sídliště a kterou jsme předali panu starostovi. Odpověď      pana starosty je uvedena v samostatné části – Petice.

-         OS spolupracuje s Družstvem Papírníkova, které je členem našeho obč.sdružení. Družstvo Papírníkova nám zajišťuje zázemí a je rovněž  přímým účastníkem řízení. Iniciovali jsme zadání Posouzení dopravy v klidu (parkování), které nám pomůže       při dalším jednání.

-         OS podalo na MHMP žádost o rozhodnutí v pochybnostech o tom, že pozemky porostlé lesními dřevinami mohou splňovat znaky pozemku určeného k plnění funkci lesa. Vzhledem k neuspokojivé odpovědi z MHMP jsme znovu požádali odbor ochrany prostředí MHMP o vydání rozhodnutí v předmětné věci, aby byly odstraněny veškeré pochybnosti.

-         Dále probíhala příprava k územnímu řízení, zpracování námitek, které byly předány v termínu na odbor výstavby Městské části Praha 12 za naše OS a Družstvo Papírníkova. Tyto námitky vycházely zejména ze závěru „Zjišťovacího řízení“,  ale i s ohledem na různá pochybení a rozhodnutí jednotlivých odborů Městské části.

-         Zástupci OS a Družstva Papírníkova se zúčastnili dne 20.3. 2009 ústního projednání k územnímu řízení a na místě předali další námitky.

-         Jedna z námitek je, že je projekt v rozporu s územním plánem pro hlavní město Prahu.

-         Družstvem Papírníkova byla u Obvodního soudu pro Prahu 4 podána žaloba o určení neplatnosti kupní smlouvy mezi Hl.m. Praha a firmou Central Group a.s.